ประวัติความเป็นมา
ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เดิมเป็นส่วนราชการสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัด ฝ่ายตรวจการส่วนท้องถิ่น มีอัตรากำลัง 6 คน โดยมีปลัดจังหวัด เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาและมีผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาในฝ่ายเป็นราชการ ส่วนภูมิภาค ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ได้มี พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการฝ่าย ตรวจการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น ในปี 2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 จึงมีการแยก จากที่ทำการปกครองจังหวัด จัดตั้งเป็นส่วนราชการใหม่ระดับจังหวัดว่ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เป็นการบริหารราชการส่วนกลาง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมีท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา