บทบาทอำนาจหน้าที่

บทบาทและภารกิจหน้าที่

 

          สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอ มีภารกิจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

 

     1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

   2. ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

     3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น