นายชีพ กิจพิทักษ์
ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
สารจากท้องถิ่น
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมกับภายในหน่วยงาน สนับสนุนการจัดตั้ง เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาค ประชาชน เพื่อการพัฒนา สนับสนุนการ พัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือสั่งการ ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัดสิงห์บุรี
สถานะ เลขที่ออกหนังสือ เรื่อง วันที่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรมในจังหวัดสิงห์บุรี
วันเริ่มต้น-สิ้นสุด
หน่วยงาน
กิจกรรม