ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ทม.สิงห์บุรี : ร่วงมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมย์ของชาวไทย ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2
24 กรกฎาคม 2560

ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม  ตามเจตนารมย์ของชาวไทย  ตอนที่ 1 และตอนที่ 2