ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ทม.สิงห์บุรี : ประกาศเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เรื่องยกเลิกเขตผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณรอบตลาดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี และถนนนายทองเหม็น (บางส่วน)
27 กันยายน 2560

ประกาศเทศบาลเมืองสิงห์บุรี  เรื่อง  ยกเลิกเขตผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี  และถนนนายทองเหม็น  (บางส่วน)