ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ทม.สิงห์บุรี : ประกาศเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในสถานทที่กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 พฤศจิกายน 2560

ประกาศเทศบาลเมืองสิงห์บุรี  เรื่อง  ยกเลิกประกาศ   ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)