ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ทม.สิงห์บุรี : กำหนดการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสืิงห์บุรี สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560
20 พฤศจิกายน 2560

กำหนดการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสิงห์บุรี สี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564 )  ระหว่างวันที่ 6-8  ธันนาวคม  2560