ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ทม.สิงห์บุรี : ประกาศเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นพนักงานสถานธนานุเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
15 ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองสิงห์บุรี  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสิงห์บุรี