ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ทม.สิงห์บุรี : การประมูลเช่าอาคารพื้นที่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจัวหวัดสิงห์บุรี (ด้านทิศใต้ชั้น 2)
9 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเทศบาลเมืองสิงห์บุรี  เรื่อง  การประมูลเช่าอาคารพื้นที่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสิงห์บุรี