ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ทม.สิงห์บุรี : แผนปฏิบัติการ ( Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 ฯ
2 ตุลาคม 2561

แผนปฏิบัติการ ( Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ " สิทธิมนุยนชนร่วมขับเคลื่อน  Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"และสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย