ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ขอบเขตงาน (TOR) โครงการขยายผลต่อเนื่องโครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนแฝกเป็นศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและจำหน่ายสินค้า ชุมชนตามลำแม่ลา-การ้อง
2 สิงหาคม 2560

~ขอเชิญ แสดงความคิดเห็น ร่าง ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการขยายผลต่อเนื่องโครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้  เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนแฝกเป็นศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและจำหน่ายสินค้า ชุมชนตามลำแม่ลา-การ้อง  กิจกรรมฟื้นฟูตำนานและสร้างสื่อจากประวัติศาสตร์และคำบอกเล่า,พัฒนาผลิตภัณฑ์ และตราสินค้าแปรรูปจากปลาช่อนแม่ลา