ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจ้างเหมาจัดทำภาพประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตตำนานลำแม่ลา โครงการขยายผลต่อเนื่องโครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนแฝกเป็นศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและจำหน่ายสินค้าชุมชนตามลำแม่ลา-การ้อง
16 พฤษภาคม 2561