ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย งานก่อสร้างอาคารขนถ่ายขยะมูลฝอยพร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 มิถุนายน 2561