ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย งานก่อสร้างอาคารขนถ่ายขยะมูลฝอยพร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
18 มิถุนายน 2561