หนังสือสั่งการ สถ.จ.
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม
4 พฤศจิกายน 2559
วันที่ออกหนังสือ : 4 พฤศจิกายน 2559
เลขที่ : สห 0023.3/ว 4474 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง : การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม [ด่วนที่สุด]

การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือพิธีกรรมทางศาสนา