หนังสือสั่งการ สถ.จ.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูล
10 พฤศจิกายน 2559
วันที่ออกหนังสือ : 10 พฤศจิกายน 2559
เลขที่ : ที่ สห 0023.3/ว 4579 ลงวันที่ 9 พ.ย. 59
เรื่อง : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูล [ด่วนมาก]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐ จังหวัดสิงห์บุรี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560