หนังสือสั่งการ สถ.จ.
ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2
19 มิถุนายน 2560
วันที่ออกหนังสือ : 19 มิถุนายน 2560
เลขที่ : สห 0023.1/ว 777 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560
เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2