หนังสือสั่งการ สถ.จ.
การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น
19 มิถุนายน 2560
วันที่ออกหนังสือ : 19 มิถุนายน 2560
เลขที่ : สห 0023.1/ว 2359 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560
เรื่อง : การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น