หนังสือสั่งการ สถ.จ.
เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560
19 มิถุนายน 2560
วันที่ออกหนังสือ : 19 มิถุนายน 2560
เลขที่ : สห 0023.1/ว 2361 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560
เรื่อง : เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560