หนังสือสั่งการ สถ.จ.
การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ"
13 กรกฎาคม 2560
วันที่ออกหนังสือ : 13 กรกฎาคม 2560
เลขที่ : ด่วนมาก ที่ สห 0023.1/ว 2716 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
เรื่อง : การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ"