หนังสือสั่งการ สถ.จ.
การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Child development center information system : CCIS) ประจำปี 2561
4 พฤษภาคม 2561
วันที่ออกหนังสือ : 4 พฤษภาคม 2561
เลขที่ : สห 0023.3/ว 1745
เรื่อง : การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Child development center information system : CCIS) ประจำปี 2561 [ด่วนที่สุด]

           จังหวัดสิงห์บุรีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าจะดำเนินการเปิดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Child development center information system : CCIS) ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลตามฐานข้อมูลอื่นๆ แบบสำรวจการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน รายการค่าครุภัณฑ์การศึกษา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไปจังหวัดสิงห์บุรีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าจะดำเนินการเปิดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Child development center information system : CCIS) ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลตามฐานข้อมูลอื่นๆ แบบสำรวจการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน รายการค่าครุภัณฑ์การศึกษา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป