หนังสือสั่งการ สถ.จ.
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี 2561
8 พฤษภาคม 2561
วันที่ออกหนังสือ : 8 พฤษภาคม 2561
เลขที่ : -
เรื่อง : แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี 2561 [ทั่วไป]