กลุ่มงานบริหารทั่วไป

  • นางสาวปราณี อินทรโชติ
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ  • นางศิริรัตน์ จันทราสา
  • เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน  • นายนฤพล บุปผาชาติ
  • เจ้าหน้าที่  • นางสาวพรธิดา เพ็ชรดี
  • พนักงานจ้างทั่วไป  • นางสาวพรลัดดา เพ็ชรดี
  • พนักงานจ้างทั่วไป