กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

 • นายประสาน มหามนตรี
 • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ • นายชานนท์ วงษ์พจนี
 • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ • นางสาวพันทิพา เลาหสุรโยธิน
 • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ • นายสิทธิชัย ทองช้อย
 • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ • นางสาวณัฐวิมล เสือลาภ
 • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ • นายภูเบศร์ โปรยเงิน
 • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ • นางสาวดารุวรรณ ทับทอง
 • จนท.วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น • นางสาวเบญจมาภรณ์ สุวรรณ์หงษ์
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น • นายฐานิศร ศรีเตชะ
 • พนักงานจ้างทั่วไป