กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  • นายสมศักดิ์ จันทา
  • นักส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นชำนาญการ  • นางวาสนา นาทอง
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ  • นางสุชีรา เล็กวิชัย
  • เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน  • นางสาวธิติมา ร่วมสุภาพ
  • พนักงานจ้างทั่วไป  • นายวิทิต ไวว่อง
  • พนักงานจ้างทั่วไป