กระดานสนทนา

ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)ด้วยนะครับ1

โพสต์เมื่อ: 24 สิงหาคม 2559 09:48 น.
โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ภาค ก - ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล - แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น - แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ - แนวข้อสอบเก่า ภาค ก ท้องถิ่น ภาค ข - ความสามารถทางด้านเหตุผล - ความสามารถด้านการคิดคำนวณ - ความสามารถด้านภาษาไทย - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ความสามารถด้านภาษาไทย - แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม - การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการศึกษา - แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ - แนวข้อสอบการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา - แนวข้อสอบหลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ - แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ http://xn--o3ch7c.blogspot.com/2016/07/blog-post_68.html
tar
www.somsak_som99@hotmail.com
202.29.210.xxx
แสดงความคิดเห็น